Altena College

M@ZL

M@ZL is een dienst van de GGD West-Brabant die je een soort arbodienst voor leerlingen zou kunnen noemen. Het doel van M@ZL is leerlingen zoveel mogelijk naar school te krijgen, met name als er sprake is van medische problematiek. 

M@ZL houdt het volgende in:

- Als een leerling in een periode van 3 maanden 4 keer een eerste ziekmelding heeft of meer dan 7 aaneengesloten dagen ziek is, dan gaat er een signaal aan.
 
-
 
Er wordt dan eerst intern gekeken door de conrector en de mentor of er sprake is van een bekend probleem dat op zich geen aanleiding geeft om verder mee aan de slag te gaan.
 
-

 
Als er echter onduidelijkheid is over het ziek zijn en/of twijfel of de leerling niet te gemakkelijk thuis blijft, dan zoekt de mentor contact met de leerling en de ouders om het veelvuldig ziek zijn te bespreken. Het gaat in dit contact niet om controle van de kant van school, maar om zorg over de leerling. Een leerling die vaak afwezig is mist immers veel en dat kan schadelijk zijn voor de schoolloopbaan. In veel gevallen kunnen in dat gesprek al afspraken worden gemaakt of kan de situatie verhelderd worden.
 
-

 
Als er onduidelijkheid blijft en het ziekverzuim niet afneemt wordt een M@ZL-melding gedaan. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door de mentor of de conrector. In deze situatie wordt ook altijd de zorgcoördinator geraadpleegd. Soms vindt ook eerst een bespreking in het ZAT plaats.
 
-

 
De betreffende leerling wordt vervolgens door de schoolarts uitgenodigd voor een gesprek. De schoolarts maakt vervolgens afspraken en een verslag waarin ook die afspraken staan. Het medisch beroepsgeheim wordt daarbij uiteraard gerespecteerd. Dit verslag gaat naar de leerlingen en de ouders en naar school. De conrector, de mentor en de zorgcoördinator krijgen een kopie en de tekst wordt in SOMtoday onder de begeleidingsverslagen met het vinkje “vertrouwelijk” ingevoerd. Dit betekent dat toekomstige mentoren en conrectoren van de leerling kunnen zien dat in een eerdere jaren een M@ZL-melding is gedaan, maar dat niet alle docenten het kunnen zien.

Het is ook mogelijk dat ouders zelf een M@ZL-consult aanvragen.
Als ouders vragen of zorgen hebben over het ziekteverzuim van hun kind, dan kan men gerust contact met de GGD opnemen. Op werkdagen kan een afspraak voor een M@ZL-consult worden gemaakt bij een van de jeugdartsen via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486 (lokaal tarief).